Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin aihe ja tietosuojaselosteen sisältö

Metpoint Oy:n asiakasrekisteri.

Tietosuojailmoitus: seloste rekisterin käsittelytoimista (Tietosuoja-asetuksen artikla 30) ja rekisteröidyn informointiasiakirja (artikla 13 ja 14).

2. Rekisterinpitäjä

Metpoint Oy, Y-tunnus: 2517037-2

Osoite: c/o Business Hotel, Linnankatu 45, 20100 TURKU   

puh. 040 482 3990, sähköposti metpoint at metpoint.fi, www.metpoint.fi

3. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Riitta-Liisa Metsämarttila, puh. 040 482 3990, metpoint at metpoint.fi

Tietosuojavastaava on Annika Metsämarttila, puh. 040 777 3990, metpoint at metpoint.fi

4. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Metpoint Oy:n asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt kohteet

Rekisterissä ovat Metpoint Oy:n asiakasyritykset, potentiaaliset asiakkaat ja yritysasiakkaiden luonnolliset henkilöt.

6. Rekisterin käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen, tarjousten ym. markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseen Suomen tietosuojalain puitteissa.

7. Henkilötietojen käsittely tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoja, joita tarvitaan asiakkaiden palvelemiseen, sopimusvelvoitteiden täyttöön, toimitusten toteuttamiseen ja laskutukseen. Lisäksi tietoja tarvitaan tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja toimitusten ja palvelujen seurantaan sekä toiminnan laadunvalvontaan ja kehittämiseen.

8. Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Yritystiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-osoite, toimitus- ja laskutusosoitteet, laskutus- ja myyntireskontratiedot, toimiala, toimitetut/toimitettavat tuotteet ja palvelut, asiakkaan palvelupyynnöt ja palvelua koskevat toiveet ja erityisehdot sekä asiakkaan tuotteita ja palvelua koskeva palaute

Yritysten luonnolliset henkilöt: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asema yrityksessä

Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen ajan ja tiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä poistaa asiakassuhteen aikana muilta osin kuin sopimusvelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot sopimuskauden ajalta. Toimitus- ja palvelusopimuksissa edellytetään asiakkailta yhteyshenkilömuutosten ilmoittamisesta.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan yhteydenotot ja viestit sähköpostilla tai web-lomakkeella

Asiakaspuhelut ja tekstiviestit

PRH:n ja YTJ:n verkkosivustot

Fonectan yleinen verkkosivusto

Palaverimuistiot

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Metpoint Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa yrityskohtaisesti vain silloin, kun tuotteen tai palvelun tilaaminen asiakkaalle edellyttää loppuasiakkaan nimen ja yhteystietojen rekisteröintiä päämiehellä ja toimittajalla (esim. ohjelmistolisenssit) ja siitä tiedotetaan asiakkaille.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se tehdään Suomen tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaan ja siitä tiedotetaan asiakkaille.

12. Rekisterin suojaus

Tietoaineiston käsittely on lainmukaista ja kaikki asiakkaita koskeva identifioiva aineisto on luottamuksellista. Mahdollisiin referenssiasiakkuuksiin edellytetään asiakkaalta kirjallista suostumusta.

Manuaalinen (esim. kirjalliset sopimukset) säilytetään lukitussa tilassa ja poistetaan tietoturvallisesti.

Sähköisesti säilytettävät tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, jonne on käyttäjätunnukset vain yrityksen omistajille ja niillä yrityksessä työskentelevillä henkilöillä, jotka on perehdytetty rekisteritietojen käsittelyyn ja jotka ovat antaneet salassapitositoumuksen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ovat EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset:

Oikeus peruuttaa suostumuksensa:

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa (artikla 7).

Oikeus saada pääsy tietoihinsa:

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti (artikla 12 ja artikla 15). Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus tietojen rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittely artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

  • rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, jos käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti (artikla 20).

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan Metpoint Oy:lle osoitteeseen Metpoint Oy, c/o Business Hotel, Linnankatu 45, 20100 TURKU.

14. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

15. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Metpoint Oy:lle osoitteeseen Metpoint Oy, c/o Business Hotel, Linnankatu 45, 20100 TURKU.

16. Muut rekisteriä koskevat tiedot

Metpoint Oy:n asiakasrekisterin tietoja käsitellään Suomen henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram