Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin aihe

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee Metpoint Oy:n asiakkaista keräämiä tietoja.

2. Rekisterinpitäjä

Metpoint Oy, Y-tunnus: 2517037-2

Osoite: Antinkatu 5, 28100 PORI (c/o TietoAreena Oy, Yrittäjätalo Kööri)

puh. 040 482 3990, sähköposti metpoint at metpoint.fi, www.metpoint.fi

3. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Riitta-Liisa Metsämarttila, puh. 040 482 3990, metpoint at metpoint.fi

4. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Metpoint Oy:n ”asiakasrekisteri”.

5. Rekisteröidyt kohteet

Rekisterissä ovat Metpoint Oy:n asiakasyritykset, potentiaaliset yritysasiakkaat ja yritysasiakkaiden luonnolliset henkilöt.

6. Rekisterin käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja tarjousten ym. markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseen Suomen lainsäädännön ja EU:n tietosuojalainsäädännön puitteissa.

7. Henkilötietojen käsittely tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoja, joita tarvitaan asiakkaiden palvelemiseen, toimitusten toteuttamiseen, laskutukseen ja muiden sopimusvelvoitteiden täyttöön Lisäksi tietoja tarvitaan tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, tarjousten tekoon, toimitusten ja palvelujen seurantaan sekä toiminnan laadunvalvontaan ja kehittämiseen.

8. Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Yritystiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-osoite, toimitus- ja laskutusosoitteet, muut laskutus- ja myyntireskontratiedot, toimiala, toimitetut/toimitettavat tuotteet ja palvelut, asiakkaan palvelupyynnöt ja palvelua koskevat toiveet ja erityisehdot sekä asiakkaan tuotteita ja palvelua koskeva palaute

Yritysten luonnolliset henkilöt: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asema yrityksessä

Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen ajan ja tiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä poistaa asiakassuhteen aikana muilta osin kuin sopimusvelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot sopimuskauden ajalta. Toimitus- ja palvelusopimuksissa edellytetään asiakkailta yhteyshenkilömuutosten ja yhteys- sekä laskutustietojen muutosten ilmoittamisesta

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan yhteydenotot ja viestit sähköpostilla tai web-lomakkeella

Asiakaspuhelut ja tekstiviestit

PRH:n ja YTJ:n verkkosivustot

Fonectan yleinen verkkosivusto

Palaverimuistiot

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Metpoint Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa yrityskohtaisesti vain silloin, kun tuotteen tai palvelun tilaaminen asiakkaalle edellyttää loppuasiakkaan nimen ja yhteystietojen rekisteröintiä päämiehellä ja toimittajalla (esim. ohjelmistolisenssit) ja siitä tiedotetaan asiakkaille.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se tehdään Suomen tietosuojalain ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan ja siitä tiedotetaan asiakkaille.

12. Rekisterin suojaus

Tietoaineiston käsittely on lainmukaista ja kaikki asiakkaita koskeva identifioiva aineisto on luottamuksellista. Mahdollisiin referenssiasiakkuuksiin edellytetään asiakkaalta kirjallista suostumusta.

Manuaalinen (esim. kirjalliset sopimukset) säilytetään lukitussa tilassa ja poistetaan tietoturvallisesti.

Sähköisesti säilytettävät tiedot on tallennettu suojattuun tietojärjestelmään, jonne on käyttäjätunnukset vain yrityksen omistajille ja niillä yrityksessä työskentelevillä henkilöillä, jotka on perehdytetty rekisteritietojen käsittelyyn ja jotka ovat antaneet salassapitositoumuksen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen pois lukien sellaiset tiedot, jotka Metpoint Oy:n on säilytettävä kirjanpitoa tai viranomaisvalvontaa varten, esim. Verohallinnolle annetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkistusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin tai kirjanpitoon tai viranomaisraportointiin/valvontaan
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu:

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittely artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan Metpoint Oy:lle osoitteeseen Metpoint Oy, c/o TietoAreena Oy, Yrittäjätalo Kööri, Antinkatu 5, 28100 PORI.

14. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

15. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Metpoint Oy:lle osoitteeseen Metpoint Oy, c/o TietoAreena Oy, Yrittäjätalo Kööri, Antinkatu 5, 28100 PORI.

16. Muut rekisteriä koskevat tiedot

Metpoint Oy:n asiakasrekisterin tietoja käsitellään Suomen henkilötietolain ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Metpoint Oy:lla on oikeus päivittää rekisteri- ja tietosuojaselostetta toiminnan muuttuessa.

Metpoint Oy © 2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram