puuvillan_apteekki_logo_400x150

1. Rekisterin aihe ja tietosuojaselosteen sisältö

 

Metpoint Oy:n asiakasrekisteri.

 

Tietosuojailmoitus: seloste rekisterin käsittelytoimista (Tietosuoja-asetuksen artikla 30) ja rekisteröidyn informointiasiakirja (artikla 13 ja 14).

 

2. Rekisterinpitäjä

 

Metpoint Oy, Y-tunnus: 2517037-2

Osoite: Pohjoispuisto 1, 28100 PORI    Toimipiste: Yliopistonkatu 26 B, 20100 TURKU

puh. 040 482 3990, sähköposti metpoint at metpoint.fi, www.metpoint.fi

 

3. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Riitta-Liisa Metsämarttila, puh. 040 482 3990, metpoint at metpoint.fi

 

Tietosuojavastaavaa ei ole valittu.

 

4. Rekisterin nimi

 

Rekisterin nimi on Metpoint Oy:n asiakasrekisteri

 

5. Rekisteröidyt kohteet

 

Rekisterissä ovat Metpoint Oy:n asiakasyritykset, potentiaaliset asiakkaat ja yritysasiakkaiden luonnolliset henkilöt.

 

6. Rekisterin käsittelyn oikeusperuste

 

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin.

 

7. Henkilötietojen käsittely tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää tietoja, joita tarvitaan asiakkaiden palvelemiseen, sopimusvelvoitteiden täyttöön, toimitusten toteuttamiseen ja laskutukseen. Lisäksi tietoja tarvitaan tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja toimitusten ja palvelujen seurantaan sekä toiminnan laadunvalvontaan ja kehittämiseen.

 

 

 

8. Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

 

Yritystiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-osoite, toimitus- ja laskutusosoitteet, laskutus- ja myyntireskontratiedot, toimiala, toimitetut/toimitettavat tuotteet ja palvelut, asiakkaan palvelupyynnöt ja palvelua koskevat toiveet ja erityisehdot sekä asiakkaan tuotteita ja palvelua koskeva palaute

 

Yritysten luonnolliset henkilöt: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asema yrityksessä

 

Tietoja säilytetään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen ajan ja tiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä poistaa asiakassuhteen aikana muilta osin kuin sopimusvelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot sopimuskauden ajalta. Toimitus- ja palvelusopimuksissa edellytetään asiakkailta yhteyshenkilömuutosten ilmoittamisesta.

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan yhteydenotot ja viestit sähköpostilla tai web-lomakkeella

Asiakaspuhelut ja tekstiviestit

PRH:n ja YTJ:n verkkosivustot

Fonectan yleinen verkkosivusto

Palaverimuistiot

 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Metpoint Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa yrityskohtaisesti vain silloin, kun tuotteen tai palvelun tilaaminen asiakkaalle edellyttää loppuasiakkaan nimen ja yhteystietojen rekisteröintiä päämiehellä ja toimittajalla (esim. ohjelmistolisenssit).

 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaan.

 

12. Rekisterin suojaus

 

Tietoaineiston käsittely on lainmukaista ja kaikki asiakkaita koskeva identifioiva aineisto on luottamuksellista. Mahdollisiin referenssiasiakkuuksiin edellytetään asiakkaalta kirjallista suostumusta.

 

Manuaalinen (esim. kirjalliset sopimukset) säilytetään lukitussa tilassa ja poistetaan tietoturvallisesti.

 

Sähköisesti säilytettävät tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, jonne on käyttäjätunnukset vain yrityksen omistajille ja niillä yrityksessä työskentelevillä henkilöillä, jotka on perehdytetty rekisteritietojen käsittelyyn ja jotka ovat antaneet salassapitositoumuksen.


 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyn oikeudet ovat EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset:

 

Oikeus peruuttaa suostumuksensa:

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa (artikla 7).

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa:

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti (artikla 12 ja artikla 15).

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

 

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

-          henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muuten käsiteltiin

-          rekisteröity peruuttaa suostumuksen eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

-          rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)

-          henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

-          henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

 

Oikeus tietojen rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

-          rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

-          käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

-          rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

-          rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittely artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

-          rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, jos käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti (artikla 20).

 

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan Metpoint Oy:lle osoitteeseen Metpoint Oy, Pohjoispuisto 1, 28100 PORI.

 

14. Automaattinen päätöksenteko

 

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

 

15. Oikeus tehdä valitus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Metpoint Oy:lle osoitteeseen Metpoint Oy, Pohjoispuisto 1, 28100 PORI.

 

16. Muut rekisteriä koskevat tiedot

 

Metpoint Oy:n asiakasrekisterin tietoja käsitellään Suomen henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Design By